Nieuwe wetgeving zwembaden

Bent u voorbereid?

De nieuwe zwemwaterregeling

Sinds 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet van kracht.
De nieuwe regeling zwemwater is onderdeel van de Omgevingswet. Dit betekent voor zwembaden een
overstap naar nieuwe regelgeving.

Handboek zwembaden

Gevolgen voor zwembaden in het kort
De nieuwe regelgeving biedt ruimte voor innovatie en eigen inzichten, maar brengt ook uitdagingen en verantwoordelijkheden met zich mee. Concreet betekent de wijziging de volgende zaken:
• De lijst met de maandelijks te meten parameters wordt fors uitgebreid.
• Bepaalde grenswaarden worden aangescherpt.
• Elke zweminrichting moet een risico-inventarisatie en beheersplan opstellen.
• De in het beheersplan vermelde werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om de hygiëne en veiligheid te waarborgen.

Uitgangspunten zwemwaterregeling
De provincie is en blijft toezichthouder. In de huidige regelgeving staan heel veel verplichtingen/eisen waaraan een zweminrichting moet voldoen. Bij de huidige regelgeving kan de inspecteur van de provincie u wijzen op bepaalde tekortkomingen die niet in overeenstemming zijn met deze verplichtingen/eisen. De huidige strakke eisen maken dat bepaalde innovaties niet doorgevoerd kunnen worden. Met de nieuwe regelgeving worden alle huidige eisen overboord gegooid. Het is echter niet zo dat het fout is als je deze eisen blijft hanteren.

In de nieuwe regelgeving wordt de exploitant van een zweminrichting zelf verantwoordelijk gesteld voor de wijze waarop hij/zij het zwembad exploiteert. Aan de hand van een verplicht op te stellen risico-inventarisatie (overgangstermijn een jaar) moet de zwembadexploitant aantoonbaar maken dat de wijze waarop het zwembad geëxploiteerd wordt, veilig is. De nieuwe wet biedt dus heel veel ruimte voor nieuwe innovaties.

Monitoring waterkwaliteit
In de nieuwe regelgeving zijn er dus veel meer vrijheden voor de exploitatie van de zweminrichting. Daartegenover staat dat het door een geaccrediteerd laboratorium uit te voeren maandelijkse onderzoek veel uitgebreider wordt. De door de zwembadhouder uit te voeren metingen (vrij en gebonden chloor, zuurgraad en doorzicht) blijven gelijk als in de huidige regelgeving.

In de huidige regelgeving wordt alleen koloniegetal 37 ˚C als bacteriologische parameter gemeten. Deze parameter komt te vervallen. In plaats hiervan worden drie verschillende micro-organismen gemeten:
• Pseudomonas
• Enterokokken
• Sulfietreducerende Clostridia

Bij de maandelijkse controle worden uiteraard ook nog steeds vrij chloor, gebonden chloor, zuurgraad (pH) en doorzicht vastgesteld. Voor de zuurgraad(pH) zal er een nauwer venster worden gehanteerd waarbinnen de waarde moet blijven.
Naast de hierboven aangegeven parameters moet voor elk bad ook maandelijks de troebelheid worden gemeten.

Voor elk hoofdbad moeten naast de nu gebruikelijke parameters kaliumpermanganaarverbruik en ureum ook de volgende parameters worden gemeten:
• Chloride
• Nitraat
• Waterstofcarbonaat (bufferend vermogen)

De parameters chloride en nitraat geven inzicht in de verversingsgraad van het zwemwater. Voorheen was dat voornamelijk ureum, maar met een actief koolfilter kan ureum selectief worden verwijderd, zodat er minder goed inzicht is in de verversingsgraad van het zwemwater. Waterstofcarbonaat was ook al vermeld in de huidige regelgeving. Deze hoefde echter alleen te worden gemeten als er twijfel was over de kwaliteit ten aanzien van deze parameter. De waarde van deze parameter zegt iets over de pH stabiliteit (bufferend vermogen) en mogelijke kalkagressieve eigenschappen van het zwemwater.

In de huidige regelgeving zaten, behalve gebonden chloor, geen parameters die inzicht gaven in de aanwezigheid van desinfectie bijproducten (DBP’s), terwijl de aanwezigheid van deze stoffen veel overlast kunnen geven. Daarom moet er in de nieuwe regelgeving, elk hoofdbad eens per kwartaal worden onderzocht op de volgende stoffen:
• Trihalomethanen (Chloroform, Bromoform en bijbehorende tussenproducten)
• Chloraat
• Bromaat

Tot slot moet, eens per jaar, de lucht worden gecontroleerd op de aanwezigheid van trichlooramine.

Voor de meeste parameters kan Pro Water je voorzien van testsetjes of meetapparatuur om de "nieuwe" parameters te analyseren.